top of page

Våra stadgar

Stadgar för

INTERNATIONELLA BEKANTSKAPER

Ideell förening
 

Dessa stadgar antogs den 16 februari 2011 och justerades den 23 mars 2015 samt den 24
april 2019.


§1 Föreningens firma
Föreningens firma är Internationella Bekantskaper.

§2 Föreningens ändamål
Föreningen ska underlätta integration genom att skapa möjligheter för kontakter och möten
mellan svenskspråkiga personer och personer som vill lära sig, eller förbättra, sina
kunskaper i svenska språket.

§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§4 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår ska vara kalenderår; 1 januari till 31 december.

§5 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa
föreningens stadgar.

§6 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som fastställs av årsmötet.

§7 Styrelsen
Årsmötet utser styrelsens ordförande samt övriga fem-sex styrelseledamöter. Styrelsen utser
inom sig de funktioner styrelsen anser sig behöva, varav en funktion ska vara kassör.

§8 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder och ansvarar för föreningen, bevakar dess intressen, handhar dess
angelägenheter och beslutar i frågor som rör föreningen, såvida inte annat föreskrivs i
stadgarna.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut samt avge årsredovisning till årsstämman
för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller när minst 3 ledamöter
begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst 3 ledamöter är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. För beslut krävs
dock att minst 3 av styrelsens ledamöter är ense om beslutet.

§9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, i förening eller var för sig, av ordförande, kassör och ytterligare
en ledamot, utsedd inom styrelsen.
 

§10 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till
föreningens revisorer senast den 15 mars.

§11 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska
senast 2 veckor före utlyst årsmöte avge sin revisionsberättelse.

§12 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 15
april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen ska offentliggöra kallelse på
föreningens hemsida www.bekantskaper.se senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Avgående styrelses genomgång av förutsättningar för det kommande verksamhetsåret
och budget.
12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.
13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.
14. Val av revisor samt revisorssuppleant för en tid av 1 år.
15. Val av valberedning för en tid av 1 år.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
17. Övriga frågor.
Beslut i frågor av större betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om
detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§13 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt, eller när minst
1/5 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av
begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På
extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas. När styrelsen
mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 10 dagar utlysa sådant möte att hållas
inom 30 dagar från erhållen begäran. Kallelse med föredragningslista för extra årsmöte ska
tillställas medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

§14 Rösträtt
Medlem som under 2 på varandra följande verksamhetsår erlagt medlemsavgift har vid
föreningens årsmöte yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt.
Medlem som inte har rösträtt har dock yttranderätt och förslagsrätt. Yttrande och förslagsrätt
kan i sådant fall ske genom befullmäktigat ombud.
Rösträtt får inte utövas genom ombud.

§15 Beslut, omröstning och beslutsmässighet vid årsmötet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär
detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika

röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom
lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet.

§16 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster vid 2 på varandra följande årsmöten. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av
medlem som av styrelsen.

§17 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§18 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem skriftligen fått del av de omständigheter
som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän
medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10
dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde
skriftligen per rekommenderat brev inom 10 dagar efter beslutet.

§19 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av ett ordinarie eller extra årsmöte med minst 2/3
av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten. Om föreningen upplöses ska
föreningens eventuella anslag återgå till anslagsgivare samt kvarvarande tillgångar
tillhörande IB fördelas i lika delar till de medlemmar föreningen har vid tillfället för
upplösningen.

 
bottom of page