top of page

Om oss

Internationella Bekantskaper (IB) är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk vars verksamheter bygger på ideellt engagemang från svensktalande personer som vill bidra till att motverka den omfattande kontaktlöshet som finns mellan personer etablerade i det svenska samhället och mer eller mindre nyanlända personer. Sedan början av 2011 är vi organiserade som en allmännyttig ideell förening.


IB arbetar med att skapa kontakter mellan personer som talar svenska och personer som vill lära sig svenska för att etablera sig i det svenska samhället. God förtrogenhet med svenska är som bekant en kolossalt viktig nyckel till det svenska samhället. Att kunna tala majoritetsspråket gör det lättare att vara delaktig i den svenska vardagen och lättare att bli valbar på den svenska arbetsmarknaden. Med språkkunskaper går det att överbrygga kulturskillnader och bygga vänskapsbroar mellan personer, och grupper av personer, med olika modersmålsbakgrund. 

Vår vision är ett Sverige där alla är bekväma i det svenska språket och delaktiga i samhället.

Historien om hur Internationella Bekantskaper startade låter vi vår grundare Pelle Friman berätta med egna ord:
"Fröet till vad som skulle bli föreningen Internationella Bekantskaper såddes under vårterminen 2007. Då hade jag under ett år varit verksam som lärare i Svenska för invandrare (SFI) i förorten Tensta norr om Stockholm och under den tiden nästan uteslutande undervisat och träffat elever med ytterst begränsad, om någon, kontakt med svensktalande personer. Ny på jobbet förbluffades jag av att den här kontaktlösheten sällan tycktes minska med elevernas tid i

 

Sverige. Många hade bott i landet i närmare tio år men hade trots detta inte nämnvärt mer kontakt med svensktalande sammanhang än vid ankomsten till Sverige.

Det här förhållandet har sin bakgrund bland annat i att de flesta av eleverna vid skolan i fråga bor i områden där majoriteten av invånarna är första- eller andragenerationsinvandrare, t.ex. Rinkeby och Tensta - förorter där svenska är ett av ett hundratal andra talade språk och där naturlig vardagsexponering för svenska som målspråk för många elever sker i mycket ringa omfattning. Ett stort antal pedagoger vid andra SFI-skolor i Stockholmsregionen tecknar en liknande bild från sina klasser.

Det säger sig självt att den här segregationen är ogynnsam dels för de nyanländas språkutveckling och därmed för deras möjligheter till delaktighet i det svenska samhället, dels för hela det svenska samhällsbygget.

I syfte att i någon mån motverka den beskrivna belägenheten började jag under 2008 att skapa ett nätverk av svensktalande personer med intresse att stifta bekantskap med och hjälpa elever vid skolan i Tensta att utveckla sin talade svenska genom informella lektionsförlagda samtal i grupper om max 5 deltagare. Rekrytering av dessa personer, numera "medpratare", skedde inledningsvis främst med hjälp av informationsblad på bibliotek eller andra välexponerade platser i innerstaden. Senare har vår samarbetspartner Volontärbyrån och den växande mediala uppmärksamhet som föreningen röner i hög grad bidragit till att medpratandet kunnat växa till en helt annan omfattning och ytterligare verksamhetsgrenar kunnat sjösättas.
 

År 2011 mottog vi Stockholms stads integrationspris – Nelson Mandelapriset – vilket vi ser som ett kvitto på att det arbete vi gör är värdefullt och gör skillnad. Det vill vi fortsätta med."

bottom of page