top of page

 

 

Stockholm, den 25 januari 2023

Kallelse till årsmöte

i ideella föreningen Internationella Bekantskaper

 

Datum             Den 24 februari kl. 16:30 – ca 18:00

Plats                Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm. Klassrum D 11 på plan samt via zoom-länk. Närmare information om                              lokalen kommer efter din anmälan

 

Dagordning enligt föreningens stadgar

1.    Val av ordförande och sekreterare för mötet

2.    Fastställande av röstlängd för mötet

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.    Fastställande av dagordning

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7.    Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

8.    Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret

9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10.  Fastställande av medlemsavgifter

11.  Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

12.  Val av styrelseledamöter samt suppleant

13.  Val av revisor samt revisorssuppleant för en tid av 1 år

14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 

På stämman framlägger styrelsen följande motioner om stadgeändringar:

 

Nuvarande lydelse:

7 § Årsmötet utser styrelsens ordförande samt övriga 5-6 styrelseledamöter. Styrelsen utser inom sig de funktioner styrelsen anser sig behöva, varav en funktion ska vara kassör.

 

Förslag till ändrad lydelse:

Styrelseledamöterna ska vara fyra. Utöver detta kan finnas en eller flera suppleanter. Årsmötet utser styrelsens ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen utser inom sig de funktioner styrelsen anser sig behöva, varav en funktion ska vara kassör.

 

 

Nuvarande lydelse:

8 § 3 st Styrelsen sammanträder… Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. För beslut krävs dock att 3 av styrelsens medlemmar är ense om beslutet.

 

Förslag till ändrad lydelse:

8 § 3 st Styrelsen sammanträder… Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. För beslut krävs dock att 2 av styrelsens medlemmar är ense om beslutet.

 

15. Övriga frågor

 

Vänligen, anmäl avsikt att närvara (fysiskt eller via länk) och inkom med eventuella motioner senast den 17 februari 2023 genom e-post till pelle.friman@bekantskaper.se eller post till Internationella Bekantskaper, c/o Dynamo, Södermannagatan 38, 116 40 Stockholm. 

Rubrik 1

bottom of page