Stockholm, den 4 april 2019
 

Kallelse till extra årsmöte i ideella föreningen Internationella Bekantskaper

Datum 24 april 2019, kl 17.30

Plats Åsö vuxengymnasium, rum D14, Blekingegatan 55, Stockholm


Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Godkännande av styrelsens förslag till nya stadgar
7. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år
8. Val av övriga styrelseledamöter (samt suppleant) för en tid av 2 år
9. Val av valberedning för en tid av 1 år
 

Vänligen anmäl avsikt att närvara senast den 17 april 2019 genom epost till styrelse@bekantskaper.se eller post till Internationella Bekantskaper, c/o Dynamo, Södermannagatan 38, 116 40 Stockholm.
 

Bifogas: Följebrev med valberedningens förslag till styrelseledamöter

Följebrev till kallelse till extra årsmöte 2019.