Stockholm, den 23 februari 2020

 

Kallelse till årsmöte i den ideella föreningen Internationella Bekantskaper

Datum: 24 mars 2020, kl 18.00

Plats: Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm 

Något av klassrummen i korridor D på plan 1 står till vårt förfogande.

 

Dagordning enligt föreningens stadgar

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 2. Fastställande av röstlängd för mötet

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 5. Fastställande av dagordning

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

 8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 10. Fastställande av medlemsavgifter

 11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

 12. Val av styrelseledamöter samt suppleant 

 13. Val av revisor samt revisorssuppleant för en tid av 1 år

 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 15. Övriga frågor


Vänligen anmäl avsikt att närvara senast den 17 mars 2020 genom e-post till styrelse@bekantskaper.se eller post till Internationella Bekantskaper, c/o Dynamo, Södermannagatan 38, 116 40 Stockholm.

 

Rubrik 1