Stockholm, den 13 mars 2022

 

IB håller årsmöte måndagen den 11 april kl. 18.15 - 20.00.

Vi kommer att erbjuda möjlighet att delta vid årsstämman per Zoom, men avser även att sammanträffas "på riktigt" i en samlingslokal, förutsatt att detta är försvarbart ur smittosynpunkt. Information om lokal kommer efter tecknat medlemskap och anmälan.

 

Vi ber dig att senast måndagen den 4 april till pelle.friman@bekantskaper.se anmäla närvaro, digital eller fysisk, vid årsmötet. Samma datum gäller för inskickande av motioner. 

 

Dagordning enligt föreningens stadgar

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 2. Fastställande av röstlängd för mötet

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 5. Fastställande av dagordning

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

 8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 10. Fastställande av medlemsavgifter

 11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

 12. Val av styrelseledamöter samt suppleant 

 13. Val av revisor samt revisorssuppleant för en tid av 1 år

 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 15. Övriga frågor

Rubrik 1